Მოხმარების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომხმარებლის ეს შეთანხმება ჩვენს საიტზე გამოყენებამდე. ამ საიტის უწყვეტი გამოყენება ნიშნავს თქვენ მიერ ქვემოთ მოცემულ პირობებს.

1. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

  • 1.1. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს ინფორმაცია ამ საიტიდან მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის.
  • 1.2. მომხმარებელი ეკისრება სრულ პასუხისმგებლობას მის ქმედებებზე ამ საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე.
  • 1.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს ინფორმაცია ამ საიტიდან უკანონო მიზნებისთვის ან მესამე მხარის საზიანოდ.

2. პასუხისმგებლობის უარყოფა

2.1. ამ საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს ქმედების რეკომენდაციას.

2.2. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლების მიერ ამ საიტიდან ინფორმაციის გამოყენების შედეგად მიღებულ შესაძლო ზარალზე.

3. Ინტელექტუალური საკუთრების

3.1. ამ საიტზე განთავსებული ყველა მასალა დაცულია საავტორო უფლებებით და მათი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საავტორო უფლებების მფლობელის თანხმობით.

4. ცვლილებები მომხმარებლის ხელშეკრულებაში

4.1. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ამ მომხმარებლის შეთანხმებაში მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

5. საბოლოო პოზიცია

5.2. მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის უთანხმოების შემთხვევაში მხარეები მიიღებენ ყველა ზომას მათ მოლაპარაკების გზით მოსაგვარებლად.