• ផ្ទះ
  • គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ
  2. យើងប្រមូលតែព័ត៌មានចាំបាច់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់ដំណើរការនៃគេហទំព័រ និងការផ្តល់សេវាកម្ម។.

  3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ
  4. យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃសេវាកម្មតែប៉ុណ្ណោះ.

  5. ការផ្ទេរទិន្នន័យទៅភាគីទីបី
  6. យើងមិនបង្ហាញទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកទេ។.