Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận người dùng này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

1. Quyền và trách nhiệm của người dùng

  • 1.1. Người dùng cam kết chỉ sử dụng thông tin từ trang này cho mục đích thông tin.
  • 1.2. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình dựa trên thông tin được trình bày trên trang này.
  • 1.3. Người dùng cam kết không sử dụng thông tin từ trang này cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây bất lợi cho bên thứ ba.

2. Từ chối trách nhiệm

2.1. Thông tin được trình bày trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị hành động.

2.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra với người dùng do sử dụng thông tin từ trang này.

3. Sở hữu trí tuệ

3.1. Tất cả các tài liệu được đăng trên trang này đều được bảo vệ bản quyền và chỉ có thể được sử dụng khi có sự đồng ý của người giữ bản quyền.

4. Thay đổi đối với thỏa thuận người dùng

4.1. Ban quản trị trang có quyền thay đổi thỏa thuận người dùng này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

5. Vị trí cuối cùng

5.2. Trong trường hợp có tranh chấp giữa người dùng và ban quản trị trang, các bên sẽ thực hiện mọi biện pháp để giải quyết thông qua thương lượng.