Kushtet e përdorimit

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë marrëveshje përdoruesi përpara se të përdorni faqen tonë. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje përbën pranimin tuaj të termave dhe kushteve të përcaktuara më poshtë.

1. Të drejtat dhe përgjegjësitë e përdoruesit

  • 1.1. Përdoruesi merr përsipër të përdorë informacionin nga kjo faqe vetëm për qëllime informative.
  • 1.2. Përdoruesi mban përgjegjësi të plotë për veprimet e tij bazuar në informacionin e paraqitur në këtë faqe.
  • 1.3. Përdoruesi merr përsipër të mos përdorë informacionin nga kjo faqe për qëllime të paligjshme ose në dëm të palëve të treta.

2. Mohimi i përgjegjësisë

2.1. Informacioni i paraqitur në këtë faqe është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën një rekomandim për veprim.

2.2. Ne nuk jemi përgjegjës për humbjet e mundshme të shkaktuara nga përdoruesit si rezultat i përdorimit të informacionit nga kjo faqe.

3. Pronë intelektuale

3.1. Të gjitha materialet e postuara në këtë faqe janë të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe mund të përdoren vetëm me pëlqimin e mbajtësit të së drejtës së autorit.

4. Ndryshimet në marrëveshjen e përdoruesit

4.1. Administrata e faqes rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë marrëveshje të përdoruesit pa njoftim paraprak për përdoruesin.

5. Pozicioni përfundimtar

5.2. Në rast mosmarrëveshjesh midis përdoruesit dhe administratës së faqes, palët do të marrin të gjitha masat për zgjidhjen e tyre përmes negociatave.